top of page

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusunun Kimliği

Biz, Hedef Global İlaç Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“PowerTech Sport & Nutrition”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) kapsamında, hangi koşullarda elde edildiğini, nasıl işlendiğini, saklandığını ve hangi koşullarda kimler ile paylaşıldığını ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Şekli

Kişisel verileriniz,

Hardline Nutrition tarafından sunulan; üretim, satış, satın alma vb. hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetlerimiz çerçevesinde, talep etmiş olduğumuz bilgiler aracılığıyla, Hizmetlerimiz ile ilgili bilgi almak amacıyla çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, web sitemiz aracılığı ile sözlü, yazılı, elektronik olarak veya matbu formlar aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz kişisel bilgiler aracılığıyla,

Hardline Nutrition ile ticari ilişki kurmak, teklif vermek / istemek gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen kartvizit veya web sitemizden doldurulan bilgi formları aracılığıyla,

Web sitesi, blog, anket, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinin ziyaret edilmesi sonucu elde edilen çerezler aracılığıyla,

Kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler ve sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil verilerinden,

İş başvurusu yapmak amaçlı fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen bilgiler veya iş bulma sitelerinden iletilen özgeçmişler veya web sitemizden doldurulan bilgi formları aracılığıyla,

Toplanabilmekte ve aşağıdaki amaçlar için işlenebilmektedir.

Teknolojik anlamda iş süreçlerinin devamı için, tüm çalışan, çalışan adayı, müşteri, tedarikçi vb. kişi verilerinin, kurumsal kaynak planlama yazılımına kaydedilmesi ve işlenmesi,

Müşterilerimiz ile devam etmekte olan ticari ilişkilerin sürekliliği için gereken kayıtların alınması, müşteri ilişkilerinin devamının sağlanması,

Tüm müşteri verilerinin, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, kayıtların gerekli durumlarda işlenmesi veya saklanması,

Satın alma, satış ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,

İşyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,

Hardline Nutrition satış ve pazarlama aktiviteleri sırasında yapılmış ve yapılabilecek tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması, sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere çeşitli kampanyalar düzenlenmesi (açık rızanızın bulunması halinde),

KVKK’ nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, yukarıda açıklanmış yollarla veya diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla, Kanunun 5. Maddesi 2a bendinde belirtilen “Kanunda açıkça ön görülmesi” kapsamında çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

İş birlikteliği içerisinde olduğumuz, yurt dışında yerleşik müşteri ve tedarikçilerimiz ile ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamı ile sınırlı olmak kaydı ile paylaşılabilmektedir.

Veri aktarımı gereken durumlarda, aktarımı gerektiren konu ile sınırlı kalmak kaydı ile yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan, bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır.

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Kişisel verileriniz, Hardline Nutrition nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’ nın 12. maddesi gereğince gizli olarak, kanunda ön görülen sürelerle, saklama ve imha politikası doğrultusunda, teknik ve idari tedbirler kılavuzunda belirtilen koşullar uyarınca saklanmaktadır. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ve ilgili kişilere bildirilecektir.

6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun çerçevesinde kişisel verileriniz hakkında;

Tarafımızda hangi bilgilerin olduğu,

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

 İşlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;

 Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme;

 İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme;

 Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

 İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme;

 Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

KVKK Başvuru İletişim Kanallarımız

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Hardline Nutrition’a iletebilirsiniz.

Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir. Cevabımız 30 (otuz) gün içerisinde, tercih ettiğiniz iletişim yöntemi üzerinden tarafınıza iletilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde gereği tarafımızca yerine getirilecektir. Başvurunun tarafımızın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilecektir.

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında, aşağıda yazılı başvuru kanalları üzerinden, ekinde aşağıdaki başvuru formu bulunmak sureti ile tarafımıza ulaşabilir ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

  • info@hedefglobalilac.com adresimizin ekinde kimlik teyidi sağlayabileceğimiz, resmî belge örneği olan e-posta yolu ile,

  • Firmamızın açık adresi olan Batı Sitesi Mah. 2307/1 Cad. No:2/12 Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE adresimize kimliğiniz ile bizzat veya kimlik teyidi sağlayabileceğimiz, resmî belge örneği olan iadeli taahhütlü mektup yolu ile,

Bilgi edinme, Silme, Değiştirme Talep Formu

bottom of page